map  

Kompaniýa barada

“Türkmen şöhle” kompaniýasy, size dürli maksatlara laýyk gelýän ýokary hilli plastikdan taýýarlanan hojalyk harytlaryny lomaý satyn alma mümkinçiligini hödürleýär. Biziň ýardamlarymyz bilen siziň durmuşyňyz has hem aňsatlaşar. Hödürleýän harytlarymyz gündelik durmuşda taýsyzdyr hem-de siziň endik eden hammam, aşhana, çagalar otagy we myhman otagyňyza sazlaşykly gelşik berer. Ähli ajaýyplyk ýaly “Türkmen şöhle” kompaniýasy, harytlary saklamak we ýygnamak meselesinde sada çözgütleri bilen diňe bir wagty tygşytlamak däl eýsem serişdäni tygşytlamakda hem giň mümkinçilikleri berýändir. Biz türkmen söwda bazaryna bir tapgyr plastik bedrelerini öndürmek bilen çykdyk we şol günden bäri biziň hemişeki assortimentimiz gün günden giňeýär. Biziň konweýerymyzda öndürlen her bir önüme kepil bolýarys.
Biziň önümçiligimiz- ýokary tehnologiýa hem-de adam we gurşaw üçin howpsuz bolan innowasion materiallaryň bir ara gelmeginiň netijesidir. Dürli görnüşde bar bolan önümlerimiziň önümçiliginde döwrebap polimerler (polisterol, polietilen, polipropilen) şeyle hem, plastik massasyna gerek bolan reňki we berkligi berýän aýratyn goşundylar ulanylýandyr. Her bir maksada laýyk gelýän we özboluşly bezege eýe bolan harytlarymyz kompaniýamyzyň tejribeli konstruktorlarynyň çeper elleriniň netijesidir.

Wideo rolik